حضور والدین در جشنواره کشوری شادی ونشاط-شیراز شهریور 98