برگزاری جشنواره کشوری شادی و نشاط ایمت-شیراز شهریور98