برگزاری جشنواره کشوری شادی و نشاط ایمت شیرازشهریور 98