بیست و یکمین جلسه هماهنگی جشنواره جهانی شادی و نشاط2020 ایمت کیش..

بیست و یکمین جلسه هماهنگی و ارایه راهکارهای اجراییبا حضور مدیر عامل موسسه آی مت و عوامل اجرایی سومین جشنواره جهانی شادی و نشاط2020 ایمت کیش 26و27دی ماه 98

آی مت آموزش مفاهیم پایه ریاضی به کودکان 3 تا 8 سال  در قالب بازی