اختتامیه جشنواره کشوری شادی و نشاط ایمت_شیراز شهریور 98

 اختتامیه جشنواره کشوری شادی و نشاط ایمت شیراز شهریور 98

با حضور  اعضای هیات مدیره ،مقامات سیاسی ، مدیران اجرایی کلیه استانها و میهمانان این جشنواره از سراسر کشور و دیگر شخصیت ها و مسئولین دعوت شده در مراسم و همچنین همراه با اهداء جوایز و تندیس وتقدیرنامه برگزار شد.