برگزاری جشنواره کشوری شادی و نشاط ایمت (پک آبی)-شیراز شهریور98

برگزاری فستیوال کشوری شادی و نشاط ایمت (پک آبی)-شیراز- پنجم شهریور 98

با حضور  اعضای هیات مدیره ،مقامات سیاسی ، مدیران اجرایی کلیه استانها و میهمانان این جشنواره از سراسر کشور