برگزاری جشنواره کشوری شادی و نشاط ایمت(پک قرمز)- شیرازشهریور 98

برگزاری فستیوال کشوری شادی و نشاط ایمت (پک قرمز)-شیراز-پنجم شهریور98

با حضور  اعضای هیات مدیره ،مقامات سیاسی ، مدیران اجرایی کلیه استانها و میهمانان این جشنواره از سراسر کشور