استقبال گرم بدو ورود نوآموزان ایمتی فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز

 استقبال گرم و صمیمی از نواموزان عزیز و والدین گرامی در بدو ورود به شهر زیبای شیراز .... فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز