استقبال گرم بدو ورود نوآموزان ای متی ایستگاه راه آهن قطار شیراز

 استقبال گرم و صمیمی از نواموزان عزیز و والدین گرامی در بدو ورود به شهر زیبای شیراز ..... ایستگاه قطار شیراز.