جلسه هم اندیشی و بررسی راهکارهای برگزاری اولین جشنواره کشوری شادی و نشاط ایمت شیراز

 جلسه هم اندیشی و بررسی راهکارهای برگزاری اولین جشنواره کشوری شادی و نشاط ایمت شیراز -  پنج شهریورماه ۹۸