برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان بوشهر

برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان بوشهر و اجرای شعر و شاهنامه خوانی توسط کودکان آی متی بوشهر در تاریخ 17مرداد 98