برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان تهران

برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠--استان تهران  و در آخر اعطای مدال به شرکت کنندگان در تاریخ 17 مرداد 98