برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان کرمان

برگزاری فستيوال استانی شادي و نشاط آي مت ٢٠٢٠-استان کرمان در تاریخ 17 مرداد 98

 

مسعود زاده باقری-زاده باقری-imaths-ای مت کرمان-فستیوال استانی ای مت

 

مسعود زاده باقری-زاده باقری-imaths-ای مت کرمان-فستیوال استانی ای مت

 

مسعود زاده باقری-زاده باقری-imaths-ای مت کرمان-فستیوال استانی ای مت