تقدیر معاونت اجتماعي بهزيستی كشور از فعاليت موسسه عصر طلایی

تقدیر معاونت اجتماعي بهزيستی كل كشور از فعاليت موسسه

👏تقدیر معاونت اجتماعي بهزيستی كل كشور از فعاليت موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (آی مت) در توانمند سازی كودكان ایران زمین