هتل های شیراز

 

توضیحات:

* خدمات اقامت در هتل شامل صبحانه می باشد.                                                                                                                       

   ** خدمات مهمانپذیر شامل صبحانه نمی باشد.                      

     *** قیمت ها به ازای هر شب و به تومان محاسبه می گردد.